לכבוד מחלקת הגבייה מועצה מקומית צור הדסה
 
הבקשה:
אני החתום מטה מבקש הנחה בארנונה עבור נכס בשיפוץ: 

עבור הנכס שפרטיו רשומים לעיל מהנימוקים הבאים:
  1. הנכס מצוי בשיפוץ
  2. ידוע לי כי הפטור מותנה בפירעון יתרת החוב.
  3. רצ"ב האישורים המתאמים לאימות העובדות.

הצהרה:
אנא סמן (חובה) שדה חובה

 
 
Browser not supported