פטור נכס ריק יינתן מתוקף תקנה 13 לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג – 1993
 
שיעור ההנחה:
 
התקופה שבה הנכס ריק שיעור ההנחה
6  החודשים הראשונים עד 100% (פטור מהתשלום)
מהחודש ה- 7 ועד החודש ה- 12 עד 66.66% הנחה
 
 
פרטי הזכאות להנחה:
 • נמסרה הודעה במחלקת הגבייה חתומה על ידי הבעלים של הנכס במועד.
 • בתקופה המצטברת לא תילקח בחשבון תקופה של פחות מ-30 ימים רצופים שבה הנכס עמד ריק (אם הנכס עמד ריק פחות מ-30 ימים רצופים המחזיק בנכס יחויב בתשלום מלא של הארנונה).
 • ההנחה תינתן לנכס ריק פעם אחת בלבד, כל עוד לא שונתה הבעלות בו.
 • מי שקיבלו הנחה בארנונה עבור נכס ריק ומתכוונים להשתמש שוב בנכס יודיעו על כך לרשות המקומית 7 ימים לפני שיחזרו להשתמש בו.
 • הבקשה מותנת לאחר בדיקת פקח בנכס.
 
מסמכים נדרשים:
 • אישור חברת חשמל על צריכת החשמל בנכס בתקופה עבורה מבוקש הפטור.
 • תצהיר עצמי של הבעלים המפרט את התקופה בה הנכס עמד ריק. (בטופס המצורף)
 
פרטים אישיים:

 

 
 
פרטי הנכס:

סוג הנכס: (חובה) שדה חובה

 

 
מועד פינוי הנכס:

* בקשה שתוגש על תקופה הקצרה מ- 30 יום לא תטופל.
תצהיר:
 • ידוע לי כי מתן הפטור כרוך בביצוע ביקורת בנכס ע"י פקח של מחלקת הגבייה.
 • ידוע לי כי פטור לנכס סגור וריק ניתן רק לנכס אשר הינו סגור וריק מכל חפץ ואדם.
 • ידוע לי כי לא ניתן לבקש פטור רטרואקטיבי וכי הפטור יינתן מיום מסירת ההודעה בכתב למועצה.
 • לא הוענקה הנחה בגין נכס ריק עבור נכס זה בעבר.
 • ידוע לי כי ההנחה מותנית בפירעון יתרת החוב.
 • ידוע לי כי אין פטור מהיטל ביטחון.
אנא סמן (חובה) שדה חובה

 
Browser not supported