בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה לשירות), תשע"א-2011

הסבר:
 
באם זוהתה חריגה בצריכת המים בעקבות נזילה, והנזילה תוקנה.
תוכלו להגיש בקשה להקלה בתשלום (תעריף מיוחד) בחשבון המים.
תנאים להכרה בגין נזילה:
  • צריכה חריגה, כלומר, צריכה הגבוהה פי 1.5 מהצריכה באותה תקופה בשנה הקודמת. בהעדר תקופה כזו-ממוצע שתי תקופות חיוב אחרונות.
  • הצרכן הצהיר כי מדובר בצריכה חריגה הנובעת מנזילה שתוקנה.
  • פניה לספק המים תוך 6 חודשים מתום תקופת החיוב בה ארעה הנזילה.
  • במד מים דירתי- ניתן לזכות צרכן עד 2 תקופות חשבון (4 חודשים), פעם בשנה.
  • במד מים ראשי- ניתן לזכות צרכן עד 2 תקופות חשבון (4 חודשים), פעם בשנתיים.
  • זיכוי יינתן רק במידה והיה חיוב בתעריף ב .
 
מסמכים נדרשים:
  • אסמכתאות המעידות על תיקון נזילה כגון, קבלה מאינסטלטור/ איש מקצוע.
הליך הזיכוי בגין הנזילה:

לאחר הגשת המסמכים נבדוק את הצריכה בתקופה בה אירעה הנזילה, בהתאם להצהרה שהתקבלה, ונשווה אותה עם הצריכה בתקופה מקבילה בשנה הקודמת.
אם אכן קיים הפרש בין הצריכות, העומד על 150% ומעלה, יזוכה התושב בגין הצריכה, בהתאם לתעריף המופחת שנקבע על ידי רשות המים.

 

פרטי הנכס:

 

פרטי מחזיק בנכס (כפי שרשום בחשבון המים):

 
 
הצהרה:
אנא סמן (חובה) שדה חובה

מצורפות אסמכתאות על תיקון הנזילה בנכס:

תקופת החיוב:
לאור האמור לעיל, אבקש לקבל תעריף מופחת בגין צריכה חריגה הנובעת מנזילה בעבור תקופות החיוב: (חובה) שדה חובה

ניתן לבחור עד 2 תקופות חשבון (4 חודשים) לזיכוי בלבד

 
Browser not supported