לפניכם חזון היישוב שנוסח ע"י חברי הוועד וחתום על ידם: