מכרז למתן שירותי ניקיון מוסדות חינוך ומבני ציבור
בשטח השיפוט של מועצה מקומית צור הדסה - מכרז פומבי מס' 05/24


המועצה המקומית צור הדסה (להלן: "המועצה") מבקשים להודיע על שינוי תנאי הסף שנקבעו להליך:

  1. סעיף 3.4 לתנאי הסף עודכן:

3.4 - מציע בעל ניסיון, המוכח באסמכתאות של מקבלי השירות, בשלוש (3) שנים לפחות במהלך חמש (5) השנים האחרונות (2019-2023), במתן שירותי ניקיון למבנים במוסדות חינוך ו/או מוסדות ציבור ו/או ניקיון במרחבים ציבוריים בשתי (2) רשויות, לפחות, המונות 12,000 תושבים ומעלה.

אין שינוי ביתר תנאי ההליך.


לפרטים נוספים והגשת המכרז לחצו כאן

למסמך מענה לשאלות הבהרה 1 לחצו כאן

למסמך מענה לשאלות הבהרה 2 לחצו כאן

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה הינו - יום שני, 01/04/2024 בשעה 12:00 בצהריים.
המועצה תהיה רשאית שלא להשיב לשאלות שיתקבלו לאחר המועד האמור.

יובהר כי לא יהיה מענה בעל פה על שאלות, ובהתאם לכך רק תשובות בכתב תחייבנה את המועצה.
השאלות והתשובות יופצו בדואר אלקטרוני לכל המשתתפים שרכשו את מסמכי ההליך.

את מסמכי המכרז ניתן ניתן לרכוש במחלקת הגבייה ברשות המקומית, ברחוב הדפנה 2, צור הדסה, בימים א'-ה' בין השעות 08:00- 13:00 או ברכישה מרחוק בטלפון: ​02-5346866 (שלוחה 2)
תמורת סך של 1500 ₪, שלא יוחזרו בכל מקרה.

את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה, עליה יהיה כתוב:
"מכרז 05/24 למתן שירותי ניקיון מוסדות חינוך ומבני ציבור בשטח השיפוט של מועצה מקומית צור הדסה"
בצירוף כל המסמכים הנדרשים בתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המועצה
עד המועד האחרון להגשת הצעות שנקבע ליום שני 15/04/24 עד השעה 12:00 בצהריים.

מציעים המעוניינים להפנות שאלות בקשר לפנייה זו, מוזמנים להעלותן בכתב באמצעות דוא"ל [email protected].
על הפונה מוטלת האחריות לוודא את קבלת הפנייה בטלפון 02-5346866

תאריך פתיחת המכרז - 15/04/24  בשעה 12:00
מצ"ב קישור לזום לפתיחת המכרז. לצפייה לחצו כאן

* יתכנו שינויים, יש להתעדכן ביום הגשת המכרז.       
          

בהצלחה,
מועצה מקומית צור הדסה