דחיית מועדים:

מכרז פומבי מס' 02/2024 - לאיסוף, פינוי וטיפול בפסולת אספקה ותחזוקת כלי אצירה  ברחבי המועצה

לפרטים נוספים והגשת המכרז
לחצו כאן

לתשובות הבהרה מספר 1       לתשובות הבהרה מספר 2          להודעת הבהרה יזומה
לחצו כאן                                       לחצו כאן                       לחצו כאן

מציעים המעוניינים להפנות שאלות בקשר לפנייה זו, מוזמנים להעלותן בכתב באמצעות דוא"ל  [email protected]
על הפונה מוטלת האחריות לוודא את קבלת הפנייה בטלפון 02-5346866


המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו - יום ראשון, 17/03/2024 בשעה 10:00 בצהריים.
המועצה תהיה רשאית שלא להשיב לשאלות שיתקבלו לאחר המועד האמור.

יובהר כי לא יהיה מענה בעל פה על שאלות, ובהתאם לכך רק תשובות בכתב תחייבנה את המועצה.
השאלות והתשובות יופצו בדואר אלקטרוני לכל המשתתפים שרכשו את מסמכי ההליך.

את מסמכי המכרז ניתן ניתן לרכוש במחלקת הגבייה ברשות המקומית, ברחוב הדפנה 2, צור הדסה, בימים א'-ה' בין השעות 08:00- 13:00 או ברכישה מרחוק בטלפון: ​02-5346866 (שלוחה 2) תמורת סך של 3,000 ₪, שלא יוחזרו בכל מקרה.

את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה, עליה יהיה כתוב:
"מכרז פומבי מס'  02/2024 לאיסוף, פינוי וטיפול בפסולת אספקה ותחזוקת כלי אצירה  ברחבי המועצה"

בצירוף כל המסמכים הנדרשים בתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המועצה
עד המועד האחרון להגשת הצעות שנקבע ליום חמישי,  28/3/2024 עד השעה 12:00 בצהריים
.

בהצלחה,
מועצה מקומית צור הדסה