מכרז לאספקת מבנים יבילים למועצה המקומית צור הדסה - מכרז פומבי מס' 04/2024
לפרטים נוספים והגשת המכרז

לחצו כאן

 • המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו - יום חמישי 22/02/24 בשעה 12:00.

  המועצה תהיה רשאית שלא להשיב לשאלות שיתקבלו לאחר המועד האמור.
  יובהר כי לא יהיה מענה בעל פה על שאלות, ובהתאם לכך רק תשובות בכתב תחייבנה את המועצה.
  השאלות והתשובות יופצו בפקס ו/או בדואר אלקטרוני לכל המשתתפים שרכשו את מסמכי ההליך.
  מציעים המעוניינים להפנות שאלות בקשר לפנייה זו, מוזמנים להעלותן בכתב באמצעות דוא"ל [email protected].
  על הפונה מוטלת האחריות לוודא את קבלת הפנייה בטלפון 02-5346866.

 • המועד האחרון להגשת הצעות הינו - יום שני 04/03/24, לא יאוחר מהשעה 12:00 בצהריים.

 • מועד סיור מציעים (חובה): הסיור ייערך בעבור כל מציע בנפרד, בין הימים 12-20/02/2024, בתיאום מראש עם המועצה.

את מסמכי המכרז ניתן ניתן לרכוש במחלקת הגבייה ברשות המקומית, ברחוב הדפנה 2, צור הדסה, בימים א'-ה' בין השעות 08:00- 13:00 או ברכישה מרחוק בטלפון: 072-2755431 תמורת סך של 500 ₪, שלא יוחזרו בכל מקרה.

את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה, עליה יהיה כתוב:
"מכרז פומבי מסספר 04/2024 לאספקת מבנים יבילים למועצה המקומית צור הדסה"

בצירוף כל המסמכים הנדרשים בתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המועצה עד המועד האחרון להגשת הצעות שנקבע ליום שני 04/03/24, לא יאוחר מהשעה 12:00 בצהריים.

 • יענו רק פניות מתאימות 

בהצלחה,
מועצה מקומית צור הדסה