פתיחת המכרז יתקיים בזום ביום ראשון 25/2/24 בשעה 12:00.
רוכשי המכרז יקבלו קישור לזום.

 

מכרז למתן שירותי ביטוח למועצה מקומית צור הדסה - מכרז פומבי מס' 03/2024

לפרטים נוספים והגשת המכרז
לחצו כאן


לפירוט תביעות
לחצו כאן

לרשימת מבני ציבור 
לחצו כאן

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו - יום ראשון, 11/02/2024 בשעה 15:00.
המועצה תהיה רשאית שלא להשיב לשאלות שיתקבלו לאחר המועד האמור.

יובהר כי לא יהיה מענה בעל פה על שאלות, ובהתאם לכך רק תשובות בכתב תחייבנה את המועצה.
השאלות והתשובות יופצו בפקס ו/או בדואר אלקטרוני לכל המשתתפים שרכשו את מסמכי ההליך.

לתשובות לשאלות הבהרה
לחצו כאן

את מסמכי המכרז ניתן ניתן לרכוש במחלקת הגבייה ברשות המקומית, ברחוב הדפנה 2, צור הדסה, בימים א'-ה' בין השעות 08:00- 13:00 או ברכישה מרחוק - ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי
בטלפון: 2755431- 072 תמורת סך של 1,000 ₪ (שלא יוחזרו בכל מקרה).

את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה, עליה יהיה כתוב:
"מכרז פומבי מס' 03/2024
למתן שירותי ביטוח"

בצירוף כל המסמכים הנדרשים בתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המועצה עד המועד האחרון להגשת הצעות שנקבע ליום חמישי,  22/2/2024 עד השעה 12:00 בצהריים.

  • יענו רק פניות מתאימות 

בהצלחה,
מועצה מקומית צור הדסה