מכרז לביצוע פרויקטים בתחום אנרגיה וחשמל במועצה מקומית צור הדסה -
מכרז פומבי מס' 01/24


לנוסח המכרז במהדורת שינויים                לנוסח מכרז נקי
      לחצו כאן                                             לחצו כאן

למענה לשאלות הבהרה      למענה לשאלות הבהרה מספר 2          למענה לשאלות הבהרה מספר 3
    לחצו כאן                                      לחצו כאן                                       לחצו כאן    

מציעים המעוניינים להפנות שאלות בקשר לפנייה זו, מוזמנים להעלותן בכתב באמצעות דוא"ל [email protected].
על הפונה מוטלת האחריות לוודא את קבלת הפנייה בטלפון 02-5346866

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו - יום ראשון, 25/02/2024 בשעה 12:00 בצהריים.
המועצה תהיה רשאית שלא להשיב לשאלות שיתקבלו לאחר המועד האמור.

יובהר כי לא יהיה מענה בעל פה על שאלות, ובהתאם לכך רק תשובות בכתב תחייבנה את המועצה.
השאלות והתשובות יופצו בדואר אלקטרוני לכל המשתתפים שרכשו את מסמכי ההליך.


את מסמכי המכרז ניתן ניתן לרכוש במחלקת הגבייה ברשות המקומית, ברחוב הדפנה 2, צור הדסה, בימים א'-ה' בין השעות 08:00- 13:00 או ברכישה מרחוק בטלפון: 02-5346866 (שלוחה 2) תמורת סך של 500 ₪, שלא יוחזרו בכל מקרה.

את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה, עליה יהיה כתוב:
"מכרז לביצוע פרויקטים בתחום אנרגיה וחשמל  מועצה מקומית צור הדסה"
בצירוף כל המסמכים הנדרשים בתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המועצה 
עד המועד האחרון להגשת הצעות שנקבע ליום שלישי, 26/03/24 עד השעה 12:00 בצהריים
.

בהצלחה,

מועצה מקומית צור הדסה