למועצה המקומית צור הדסה דרוש מנהל מחלקה לשירותים חברתיים - מכרז חיצוני מס' 01/24

היקף משרה: 100%
דירוג:  דירוג העובדים הסוציאליים או העסקה בחוזה אישי מותנה באישור משרד הפנים.
כפיפות: למנכ"ל המועצה
המודעה כתובה בלשון זכר אך מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

תיאור התפקיד:

 1. ניהול שוטף של המחלקה לשירותים חברתיים, בהתאם לתוכנית עבודה מקושרת תקציב.
 2. אחראי לעבודה תקינה של המחלקה, עובדיה ועובדי המסגרות הקשורות בה.
 3. פועל לקידום רווחת התושבים ושותף לתכנון החברתי קהילתי ביישוב.
 4. פועל בהתאם למדיניות משרד הרווחה והשירותים החברתיים כמפורט בחוקים, תקנות והוראות המנכ"ל (תע"ס) ואחראי ליישום מדיניות זו.
 5. אחראי להכנת תכניות עבודה והצעות תקציב שנתי ורב-שנתי, המבוססות על איסוף נתונים שיטתי וזיהוי צרכים בקהילה.
 6. אחראי לגיוס כח אדם, משאבים, להקצאתם, לביצוע תכנית העבודה והתקציב, למעקב ולהערכה אחר ביצועם.
 7. אחראי לביצוע הרשומים, הדיווחים וסדרי העבודה כפי שמתחייב מתפקידי המחלקה ומן ההוראות שנקבעו ע"י המשרד בנושאים אלה.

דרישות התפקיד:

א.     בעל השכלה אקדמית בעבודה סוציאלית. יתרון לבעלי תואר שני באחד מהמקצועות הבאים:
        עבודה סוציאלי. מינהל ציבורי, מדיניות ציבורית, מינהל עסקים, כלכלה.
ב.     בוגר קורס מדריכים ראשי צוותים או קורס סגל מינהל בכיר במחלקות לשירותים חברתיים המוכר ע"י המשרד.
ג.      ניסיון של 5 שנים לפחות בעבודה סוציאלית.
ד.     ניסיון בארגון ובהפעלת צוות עובדים, בארגון מפעלים ופרויקטים בקהילה, במו"מ עם מוסדות ויחידים, בניהול משק תקציבי על        שלביו.
ה.    כושר ניהול מו"מ בכתב ובע"פ, כושר הדרכת עובדים.
ו.      רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
ז.     רצוי הכרות וידע בתחום השלטון המקומי.

הערה: מועמד שאינו עונה לדרישה ב', יהיה עליו להתחייב לצאת לקורס מדריכים ראשי צוותים או סגל בכיר הקרוב ולסיימו בהצלחה.

קו"ח, תעודות השכלה ואישורי העסקה, ניתן להגיש עד ליום שלישי ה- 16/1/24 למייל: [email protected]

המועמדים העונים לדרישת הסף יחויבו לעבור מבחן התאמה במכון מיון חיצוני.

 • יודגש כי המועצה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של המועמדים למשרה וכן הערכת מועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם המועצה.
 • המועצה שומרת על זכותה לזמן לריאיון לכל הפחות 8 מועמדים שהשיגו את תוצאות הבחינה הגבוהות ביותר, ובלבד שעברו את ציון הסף שנקבע.
 • רק פניות מתאימות תיענינה.

הערות:

 • על פי הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח 1988. המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד.
 • תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.
  האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת מוגבלות.
 • תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שוויון זכויות האישה, התשי"א-1951 אם שני המועמדים בני שני המינים הם בעלי כישורים דומים וכן בהתאם לחוק לעידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, התשס"ח 2008.
 • תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב(א) ו 173ב(ב) לפקודת העיריות [נוסח חדש] אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים

בהצלחה,
מועצה מקומית צור הדסה