למועצה מקומית צור הדסה דרושה מנהלת יחידת החינוך הקדם יסודי והגיל הרך - מכרז חיצוני מס' מכרז 15/23

כפיפות: מנהל אגף חינוך
דירוג: דירוג דרגה או הסכם מנהלי חינוך
היקף משרה: 100%
המודעה מנוסחת בלשון נקבה, אך מיועדת לגברים ונשים כאחד.

תיאור התפקיד: 
הובלת מערך מוסדות החינוך של הקדם יסודי והגיל הרך ברשות והפעלתם באופן שיאפשר התפתחות נאותה ותקינה של ילדים עד מסגרת החינוך היסודית על מנת שיתאפשר קידום הרצפים החינוכיים והטיפוליים לכל ילדי צור הדסה.

 תחומי אחריות:

  1. ניהול מערך פעילות גני הילדים.
  2. רישום ושיבוץ לגני הילדים.
  3. קידום המענה הפדגוגי והחברתי במערך.
  4. ניהול מערך חינוך משלים - צהרונים, קייטנות הקיץ, חוגי העשרה וכד'.
  5. ניהול מערך קייטנות הקיץ.
  6.  ניהול ההון האנושי במערך.
  7. יישום המדיניות הרשותית בהלימה למדיניות משרד החינוך בתחום הקדם יסודי והגיל הרך
  8. מיפוי המסגרות הרלוונטיות ביישוב הנכללות בשותפות עם משרד החינוך.
  9. בניית והטמעת תכנית עבודה שנתית לגיל הרך והקדם יסודי בהלימה למדיניות אגף החינוך ברשות.
  10. טיפול במקרים חריגים בתחומים של בטיחות, ביטחון, אלימות ועוד בשיתוף משרד החינוך.
  11. עבודה משותפת עם הגורם המקצועי באגף החינוך לצורך: תיאום, סנכרון ובניית שיתופי פעולה בין כלל הגורמים הרלוונטיים.
  12. הובלת צוות פורום גיל רך רשותי הכולל את כל הגופים והארגונים הפועלים בתחום הגיל הרך ברמה המערכתית.
  13. סיוע מקצועי בשלב ההיערכות לחירום של מכלול החינוך הרשותי נהלים, תרגילים ואימונים בזמן שגרה והשתתפות וסיוע למנהל - מכלול החינוך/צוותים עירוניים בזמן/שעת חירום.
  14. תחומי אחריות נוספים שיתווספו בהתאם להנחיות הרשות/משרד החינוך.

מאפיינים ייחודיים נדרשים בתפקיד:

  • היכרות עם תחום התפתחות הילד וההורות בגיל הרך ומגמות עדכניות בתחום.
  • היכרות עם המסגרת הנורמטיבית, נהלים ותקנות רלוונטיים לתחום גיל הרך.
  • תקשורת בין אישית מעולה וכישורי עבודת צוות.
  • כושר ארגון וניהול ברמה גבוהה.
  • יכולת לעבוד במגוון ממשקי עבודה לרבות ניהול שותפויות.
  • ייזום, ניהול, מעקב, בקרה והערכה של תכניות, אחריות לתכנון וביצוע משימות.
  • ניהול צוותים, הנעתם והנחייתם.
  • עבודה בסביבות מתוקשבות ומבוססות נתונים, מידע וידע.
  • אסרטיביות ומנהיגות.
  • גמישות מחשבתית ויצירתיות.

דרישות התפקיד – תנאי סף:

השכלה:

  • בעלת תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבלה הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ באחד או יותר מהתחומים הבאים: חינוך, רווחה, בריאות וחברה. עדיפות תינתן להתמחות בגיל הרך או לתואר המשלב לימודי גיל הרך. תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר(.
  • בעלת תעודת הוראה.

הכשרה:
המנהלת תחויב לסיים בהצלחה - קורס להדרכת מנהלי מחלקת חינוך קדם יסודי/גיל הרך, לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויה. עדכון שכרה מותנה בסיום הקורס כאמור.

  ניסיון מקצועי:
   3 שנות ניסיון מקצועי לפחות בעבודה עם גילאי לידה עד שש וגיל הרך.

  ניסיון ניהולי:  
   3 שנות ניסיון לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה.  עדיפות לניסיון של 3 שנים לפחות כמנהלת גן ילדים ו/או מנהלת מעון יום.

הגבלת כשירות:

לפי סעיף 16 לחוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט – 1969:
עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי.
מועמד אשר התקיים בו אחד מאלה ומגביל כשירות בתחום החינוך:

  • הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה.
  • הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד ראוי
    לשמש עובד חינוך.
  • הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים.
  • בגיר שהורשע בעבירת מין בהתאם להוראות.

הגשת מועמדות:

מועמדים העונים לדרישות התפקיד יגישו את מועמדותם בצירוף קורות חיים, תעודות השכלה, אישורי העסקה ומסמכים המאמתים את ניסיונם התעסוקתי מאת גורם רשמי ומסמכים נוספים המאשרים את תנאי הסף והגבלת הכשירות (מועמד גבר נדרש להגיש אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתם על פי חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות, תשס"א – 2001).

את ההצעה יש להגיש עד לתאריך ה- 04/01/24 למייל: [email protected] בציון שם המשרה.

הצעות שתתקבלנה לאחר המועד הנקוב לעיל, לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה. 
רק פניות מתאימות תיעננה.
המועצה שומרת על זכותה לדרוש מסמכים ו/או השלמות ו/או הבהרות מהמציעים.

שונות:

יינתן ייצוג הולם לבני המינים ועדיפות לקבוצות הזכאיות לייצוג הולם בכפוף להצגת אישורים מתאימים.
המועצה שומרת על זכותה להורות על מבחני מיון או הערכה בהתאם לאופי ודרישות התפקיד.

בהצלחה
מועצה מקומית צור הדסה