ארנונה

מהי ארנונה?

הארנונה העירונית הינה מס המוטל לפי חוק על כל מחזיק בנכס, לתקופה של שנת כספים, מ-1 בינואר ועד ל-31 בדצמבר.
הארנונה מהווה מקור הכנסה מרכזי בתקציב הרשות מסייעת במימון הפעולות והשירותים הציבורים אותם מספקת המועצה, כגון תברואה וניקיון, תאורת רחובות, תחזוקת כבישים ומדרכות, ומוסדות חינוך, תרבות ופנאי ועוד לרווחת תושבים.
הארנונה היא מס חובה עירוני ואינה מהווה תשלום תמורת שירות ספציפי כזה או אחר. אי לכך אין להתנות את החובה לשלמה במתן אותו שירות.

תעריפי הארנונה נקבעים לפי סוג הנכס, בהתאם לשימוש בו בפועל ומפורסמים בצו המיסים.

חישוב שטח לחיוב ארנונה (מגורים)

חיוב הארנונה נעשה בהתאם לשטח הנכס  ברוטו, על פי התעריף הקבוע לכל מ"ר בצו המיסים של מועצה מקומית צור הדסה.
"שטח ברוטו" מידות חוץ בכל הקומות כולל מרחבים מוגנים, מרתפים, חדרי שירות, חדרי מדרגות, מרפסות מקורות, מחסנים, עליות גג וחניות מקורות. שטחים משותפים בכל חלקי המבנה, יחולקו בין המחזיקים, ויהוו חלק אחד מן השטח הכולל של המבנה שבהחזקת כל מחזיק.

מתי משלמים את הארנונה?

חיוב הארנונה הינו שנתי, ומתייחס לתקופה שבין 1 בינואר ל 31 בדצמבר של אותה שנה.
ככלל, המועד לתשלום השנתי של הארנונה הינו ה – 1 בינואר של אותה שנה.
על מנת להקל על תושבי המועצה  ניתן לפרוס את הארנונה לשישה תשלומים דו חודשיים בתאריכים הבאים:
1/1/2024 , 1/3/2024, 1/5/2024, 1/7/2024, 1/9/2024, 1/11/2024.

למשלם באמצעות הוראת קבע בנקאית או באמצעות כרטיס אשראי, יתבצע התשלום התקופתי (דו חודשי) בפריסה לשני תשלומים בכל 15 לחודש. הסדר הוראת קבע באמצעות הבנק מזכה בהנחה של 2% מהתשלום החודשי.

תשלום מראש  - המשלם את הארנונה מראש לשנת 2024 עד ליום 15.2.2024 יקבל הנחה של 2% מחיוב הארנונה השנתי.
תשלום ארנונה שלא שולם תוך שלושים יום מהמועד שנקבע לתשלומו ובכלל זה אי תשלום כאמור לפי הסדר תשלומים יחויב בתוספת תשלומי פיגורים.

בחיוב הראשון לשנת הכספים 2024, תקבלו חשבון משולב לתשלום הארנונה הכולל שני ספחים:

  • הספח העליון מיועד למעוניינים לשלם את הארנונה מראש לכל השנה ולקבל הנחה של 2% על חיוב הארנונה. (כאמור, למשלמים עד 15.2.2024)
  • הספח התחתון מיועד למעוניינים לשלם רק את החשבון התקופתי לחודשים 1-2/2020 בלבד.

שינוי מחזיקים

על פי פקודת העיריות, חובת תשלום הארנונה חלה על המחזיק בנכס בפועל. לכן על כל שינוי החל בנכס שבחזקתו (חילופי דייר ו/או שינוי שטח ו/או שימוש בנכס), יש להודיע למחלקת הגבייה בכתב באופן מידי..

בעל הנכס אחראי להודיע על שינוי המחזיק בנכס, אחרת יחויב הוא במיסים וביתר החובות, עד לתאריך מסירת ההודעה.
יש להעביר תצלום חוזה השכירות/מכר כנדרש, בציון: תחילת מועד החזקה בנכס, פרטי המחזיק החדש. מס' הזיהוי (מס' ת"ז או מס' ח.פ./ח.צ./עמותה)

צילום תעודת הזהות + ספח הן של המשכירים והשוכרים (במקרה של השכרת נכס),או של המוכרים והקונים (במקרה של מכירת נכס).במקרה ואחד הצדדים הינו חברה בע"מ יש להמציא צילום תעודת זהות ברשם החברות. תצלום נסח מהטאבו (במקרה של שינוי בעלות). כל עוד לא תתקבל הודעה כאמור לעיל, על שינוי המחזיק בנכס, תחול חובת תשלום החובות על המחזיק הרשום בנכס.

חובת התשלום חלה על המחזיק הידוע והרשום בעירייה. זכור אם הינך עומד לרכוש או למכור נכס, בטרם ייחתם החוזה, בדוק בעירייה מהם המיסים, האגרות וההיטלים החלים על הנכס!

בהשכרה של נכס - החוק קובע כי בתקופת השכרה, הקצרה משנה, יהיה המשכיר בלבד חייב בתשלום הארנונה ולא השוכר.

הגשת השגה בארנונה

בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) תשל"ו 1976- והתקנות שהותקנו לפיו. מי שמחויב בתשלום ארנונה כללית רשאי תוך 90 ימים מיום קבלת הודעת התשלום השנתית להשיג עליה לפני מנהל הארנונה על יסוד טענה מטענות אלה:

  1. הנכס שבשלו נדרש התשלום איננו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום.
  2.  נפלה טעות בציון סוג הנכס,  גודלו או השימוש בו.
  3. הוא איננו נחשב "מחזיק" כמשמעותו בסעיפים 1 ו 269- לפקודת הרשויות.

מנהל הארנונה ישיב להשגה בתוך 60 יום מיום קבלת ההשגה.
הרואה עצמו מקופח מתשובת מנהל הארנונה על השגתו רשאי תוך 30 יום מיום שנמסרה לו התשובה, לערער עליה לפני ועדת ערר לענייני ארנונה.
על החלטת ועדת ערר ניתן להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 30 יום מיום מסירת ההחלטה.


קבלת שוברים במייל
ניתן לקבל את שוברי הארנונה ישירות לתיבת הדואר האלקטרוני.
ניתן לפנות למחלקת הגביה באמצעות המייל לקבלת שירות זה - [email protected]

 

טיוטת צו ארנונה לשנת 2025

צו המיסים לשנת 2024

אישור השרים לצו המיסים

 

טופס הודעת עזיבת נכס להורדת הטופס  לטופס המקוון
טופס הודעת מחזיק בנכס להורדת הטופס לטופס המקוון


* לטפסים הנ"ל חובה לצרף טופס הליך שינוי מחזיקים בנכס (מים)