הנחיות עיקריות
 
 1. מבקש הבקשה להנחה חייב להיות רשום כמחזיק בנכס בספרי העירייה/ מועצה.
 2. תושב יצרף את כל המסמכים הנדרשים ע"י המועצה לצורך בדיקת זכאותו ובכלל זה יצרף ספח ת.ז המעיד כי הינו מתגורר בנכס לגביו מבוקשת ההנחה הזכאי ליותר מהנחה אחת, יקבל הנחה אחת בלבד, הגבוהה יותר מהן.
 3. נכסים בגודל של מעל 150 מ"ר, יתואם בדיקת פקח בנכס, לצורך מתן הנחה.
 4. תושב הזכאי להנחה, אשר לא יפרע במלואה את יתרת הארנונה עד לסוף שנת המס, תהיה ההנחה שנקבעה לו בטלה ותיווסף ליתרת הארנונה. (סעיף 16)
 5. בקשות להנחה ניתן להגיש אך ורק לשנת הכספים 2024 ולא יאוחר מ-30.6.2024.
 6. מקרים חריגים בהם נבצר מהמבקש להגיש הבקשה במועד האמור יש לפנות למחלקת הגביה ולנמק בכתב את סיבת העיכוב. בקשה שתוגש לאחר 30.11.2024 לא תידון.
 7. למחזיקים חדשים תינתן שהות של עד 3 חודשים כדי להגיש את הבקשה וזאת ממועד קבלת הנכס ולא יאוחר מסוף שנת המס .
 8. לזכאים עפ"י חוק להנחה אשר זכאותם ניתנה לאחר המועד שצוין בסעיף 6 תינתן אפשרות להגיש את הבקשה עד 3 חודשים ממועד קבלת האישור ולא יאוחר מסוף שנת המס.
 9. קיימת זכאות להנחות שונות על פי תקנות אלה, תינתן לזכאי להנחה הנחה אחת בלבד, הגבוהה מבניהן, ולא תינתן כל הנחה למחזיק נוסף (סעיף 17 א).
 10. זכאי להנחה המחזיק בשני נכסים או יותר - תינתן הנחה לנכס אחד בלבד, לפי הגבוהה מבניהן (סעיף17 ב).
 11. בכפוף לאמור לעיל, מי שלא הגיש במועד בקשה להנחה בהנחות המחייבות בקשה, לא יוכל לקבל הנחה רטרואקטיבית בעד שנים שבעדן לא הוגשה בקשה.
 12. בקשות להנחה שלא צורפו אליהם את כל המסמכים הנדרשים, לא יבדקו ולא ישמרו.
 
פרטי הזכאות
 • הורה יחיד אשר בחזקתו ילד עד גיל 18
 • הורה יחיד לילד שגילו מעל 18 ומשרת בשירות חובה/שרות לאומי ועד גיל 21
 • פרוד/ה וחי/ה בנפרד מעל שנתיים, אשר הילדים בחזקתו ופתח/ה בהליך על פי דין להשתחרר מקשר הנישואין
* שיעור ההנחה הינו 20% מכלל שטח הדירה.
הבקשה תיבחן ותשובה תישלח בסיום הטיפול​.
 
לפי תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) התשנ"ג 1993
(טופס 1)
 

מופיע בחשבון התקופתי

מופיע בחשבון התקופתי

פרטי המבקש
מי שמתגורר בדירה ורשום כמחזיק בספרי העירייה

המין: (חובה) שדה חובה

המצב האישי: (חובה) שדה חובה

 

פרטי הדירה בגינה מתבקשת ההנחה
ימולא רק במקרה בו המבקש שוכר את הדירה בגינה מתבקשת ההנחה


תקופת השכירות

פרטי נכס אחר שבבעלותי

 
פרטי הרכב שבבעלותי ו/או בחזקתי
חובה למלא את הפרטים במידה ויש בבעלותך רכב 
 
סוג:
פרטים ליצירת קשר
פרטי הבנק
המבקש/ת: 
בן/בת הזוג:
 
הצהרה
הריני מצהיר כי אני: (חובה) שדה חובה

הריני מצהיר בזה, כי כל הפרטים הרשומים לעיל הם נכונים, וכי לא העלמתי פרט כלשהו מהפרטים שהתבקשתי למלא. 

Browser not supported
טופס הצהרה הורה יחיד
הילדים שנמצאים בחזקתי: (חובה) שדה חובה
שם פרטיתאריך לידהמספר ת.ז

לצורך הגדרת "הורה יחיד", כמשמעו לפי חוק משפחות חד הוריות, התשנ"ב 1992, אנא סמן/סמני ב X - ההגדרות הרלוונטיות (חובה) שדה חובה

יש להקפיד על עדכון סטטוס

יש לצרף את המסמכים הבאים בהתאם להצהרה:

 

 

 

 

 

הצהרה: (חובה) שדה חובה
 
Browser not supported