לפי תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) התשנ"ג 1993
(טופס 1)
 

מופיע בחשבון התקופתי

מופיע בחשבון התקופתי

פרטי המבקש
מי שמתגורר בדירה ורשום כמחזיק בספרי העירייה

המין: (חובה) שדה חובה

המצב האישי: (חובה) שדה חובה

 

פרטי הדירה בגינה מתבקשת ההנחה
ימולא רק במקרה בו המבקש שוכר את הדירה בגינה מתבקשת ההנחה


תקופת השכירות

פרטי נכס אחר שבבעלותי

 
פרטי הרכב שבבעלותי ו/או בחזקתי
חובה למלא את הפרטים במידה ויש בבעלותך רכב 
 
סוג:
פרטים ליצירת קשר
פרטי הבנק
המבקש/ת: 
בן/בת הזוג:
 
סיבת הגשת הבקשה
יש לסמן במשבצת המתאימה לסיבת הגשת הבקשה, ולהשלים הפרטים החסרים.
1. מצב כלכלי: (חובה) שדה חובה

(א). הצהרה על המחזיק והמתגוררים איתו בדירה והכנסותיהם בחודשים אוקטובר עד דצמבר 2023
(שכיר- יצרף 3 תלושי שכר/עצמאי- יצרף שומה שנתית):

לעצמאי

פרטי המבקש/ת: (חובה) שדה חובה
שם משפחההשם הפרטיגילמספר זהותהעיסוקמקום העבודההכנסה חודשית ברוטו בממוצע

פרטי בן/בת הזוג:
שם משפחההשם הפרטיגילמספר זהותהעיסוקמקום העבודההכנסה חודשית ברוטו ממוצעת

פרטים על מתגוררים נוספים בנכס:
קרבהשם משפחההשם הפרטיגילמספר זהותהעיסוקמקום העבודההכנסה חודשית ברוטו ממוצעת

 
           (ב). מקורות הכנסה נוספים של המנויים בסעיף (א) לעיל יש לציין ממוצע חודשי לחודשים אוקטובר עד דצמבר 2023
(אין למלא אותן הכנסות שנכללו בטבלה לעיל).
 
מס' מקור סכום בש"ח מס' מקור סכום בש"ח
1 ביטוח לאומי
8 תמיכת צה"ל
2 מענק זקנה
9 קצבת תשלומים מחו"ל
3 פנסיה ממקום העבודה
10 פיצויים
4 קצבת שארים
11 הבטחת הכנסה
5 קצבת נכות
12 השלמת הכנסה
6 * שכר דירה
13 תמיכות
7 מלגות
14 אחר

* אם השכרת דירת מגורים ושכרת דירה אחרת למגוריך יש לציין ההפרש (אם יש) בהכנסה בלבד 
הצהרה
הריני מצהיר כי אני: (חובה) שדה חובה


הריני מצהיר בזה, כי כל הפרטים הרשומים לעיל הם נכונים, וכי לא העלמתי פרט כלשהו מהפרטים שהתבקשתי למלא. 
 
 
Browser not supported