בואו לעבוד איתנו - למועצה מקומית צור הדסה דרושים:

שירותי תחזוקה תיקון מחשבים ושרתים - מכרז פומבי 02/2023

לפרטים נוספים והגשת המכרז
 

מציעים המעוניינים להפנות שאלות בקשר לפנייה זו, מוזמנים להעלותן בכתב באמצעות דוא"ל yehuda@tzh.org.il
על הפונה מוטלת האחריות לוודא את קבלת הפנייה בטלפון 02-5346866.


המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו - יום רביעי, 11/10/2023 בשעה 12:00 בצהריים.
המועצה תהיה רשאית שלא להשיב לשאלות שיתקבלו לאחר המועד האמור.

יובהר כי לא יהיה מענה בעל פה על שאלות, ובהתאם לכך רק תשובות בכתב תחייבנה את המועצה.
השאלות והתשובות יופצו בפקס ו/או בדואר אלקטרוני לכל המשתתפים שרכשו את מסמכי ההליך.


את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה, עליה יהיה כתוב "שירותי תחזוקה תיקון מחשבים ושרתים"
בצירוף כל המסמכים הנדרשים בתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המועצה עד המועד האחרון להגשת
הצעות שנקבע ליום ראשון, 29/10/2023, עד השעה 14:30.

  • המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד
  • רק פניות מתאימות תענינה

בהצלחה,
מועצה מקומית צור הדסה